Awake Season 1 Episode 5 Reviews

Awake: "Oregon" Review
Awake “Oregon” Review
‘Awake,’ Season 1, Episode 5, ‘Oregon’: TV Recap
Awake Review: The Constant Confusion of Duality
'Awake' - 'Oregon': The grass is always greener