CSI: Miami Reviews

Great ep
CSI Miami Season 8 Episode 19 "Spring Breakdown" Review
CSI Miami Season 8 Episode 18 "Dishonor" Review
CSI Miami Season 8 Episode 18 "Dishonor" Preview
CSI Miami Season 8 Episode 17 "Getting Axed" Review
CSI Miami Season 8 Episode 17 "Getting Axed" Preview
CSI Miami Season 8 Episode 16 "LA" REVIEW - ROB ZOMBIE DIRECTS
CSI Miami Season 8 Episode 16 "LA" PREVIEW