Futurama Season 6 Episode 3 Reviews

Futurama Season 6, Episode 3 Review: "Attack of the Killer App!"
'Futurama' - 'Attack of the Killer Apps' Recap Season 6, Episode 3