NCIS Season 8 Episode 8 Discussions

NCIS: "Enemies Foreign" Season 8, Episode 8