NCIS Season 8 Episode 8 News

NCIS “Enemies Foreign” Season 8 Episode 8 - Preview
NCIS Promo: "Enemies Foreign"