Nikita Season 1 Episode 3 News

Sneak Peek - Nikita 1.03 ''Kill Jill''
Sneak Peek - Nikita 1.03 ''Kill Jill''
NIKITA (CW) Episode 3 Photos