Nikita Season 2 Episode 1 News

'Nikita' Season 2 premiere: 5 ways 'Game Change' lives up to its title
NIKITA Season 2 Premiere “Game Change”
NIKITA Season 2 Promo