Nikita Season 2 Episode 10 News

NIKITA “Guardians” Season 2 Episode 10
'Nikita': Owen could throw a wrench in the works
NIKITA “Guardians” Season 2 Episode 10 Photos
Nikita Episode Preview: A New Black Box
'Nikita' preview: Alex is on a rampage