Nikita Season 2 Episode 6 Reviews

'Nikita' Season 2, Episode 6 Recap
'Nikita' Recap: Daddy Issues
Nikita Review: Secret Fathers Revealed
NIKITA “343 Walnut Lane” Review