Nikita Season 2 Episode 7 News

NIKITA “Clawback” Season 2 Episode 7
'Nikita': Will Ryan make it out of prison?
Nikita Preview & Sneak Peek: "Clawback"
NIKITA “Clawback” Season 2 Episode 7 Photos