Nura: Rise of the Yokai Clan Season 1 Episode 13 Reviews

Nura: Rise of the Yokai Clan - Season 1 - Episode 13 - Review: "Lord Gyuki's Rebellion: the Whole"