Takehito Koyasu poster

Takehito Koyasu

Takehito Koyasu (born May 5, 1967 in Yokohama, Kanagawa, Japan) is a very popular and prolific seiyu (voice actor).