The Borgias Season 3 Episode 5 News

'The Borgias' turns Francois Arnaud into a 'vain monster'
The Borgias Season 3 Episode 5 “The Wolf and the Lamb”