The Kautokeino Rebellion - 2008 poster

The Kautokeino Rebellion - 2008

Religious and cultural reawakening inspires rebellion in a 19th century Norwegian village.