The new SideReel iOS app features a fresh design and improved Tracker. Get the SideReel App!  

Am Balach anns a' Bhuilgean/Boy in the Bubble poster

Am Balach anns a' Bhuilgean/Boy in the Bubble

1 Season, 1 Episode
Airs: 5:50 PM on BBC ALBA
Genre: teen

Tha Rupert Shelley deich bliadhna dh'aois agus tha e air tuiteam ann an trom ghaoil airson a chiad uair a riamh. Nuair a thig... More

Tha Rupert Shelley deich bliadhna dh'aois agus tha e air tuiteam ann an trom ghaoil airson a chiad uair a riamh. Nuair a thig gnothaichean cearr tha e a' cuir a shaoghal bun-os-cionn, a fàgail a chridhe briste. A' tionndadh gu leabhar draoidheachd, tha e ga chuir fhèin fo gheasaibh gus a dhion bhon a h-uile duine, ga fhàgail glacht' ann am Builgean! Rupert Shelley is a ten-year old boy who falls hopelessly in love for the first time ever. When it all goes horribly wrong, he wishes never to experience heartache again. Turning to a book of magic, he invokes a spell to shield him from emotion forever, leaving him stuck in a bubble!

Am Balach anns a' Bhuilgean/Boy in the Bubble Full Episodes