Am Boireannach a Dh'ith Bo

Am Boireannach a Dh'ith Bo poster 1 track
Status: Concluded
Duration:
60 min

Mar neach-ealain, tha Fraoch Nic an Deòir air an saoghal a shiubhal a' sireadh brosnachadh. Ach mar chòcaire, se Eilean Ile agus a chuid thoradh a tha a' togail a smuain. Na bana-Ghaidheal cù... More

Mar neach-ealain, tha Fraoch Nic an Deòir air an saoghal a shiubhal a' sireadh brosnachadh. Ach mar chòcaire, se Eilean Ile agus a chuid thoradh a tha a' togail a smuain. Na bana-Ghaidheal cùmhnach, tha i deìdheil air biadh - ach 's beag orra sgrios. Ach le prìsean bidhe a' sior dhol à meud, cha robh riamh àm na b'fhearr airson tilleadh gu na sgilean sean-fhasanta agus glèidhteach aig Fraoch anns a' chidsin. Le seo na h-ìnntinn, tha Fraoch air sgrìob gus beathach Ìleach a lorg airson a dheasachadh agus ithe, a' cleachdadh na piosan dhen bheathach a tha mar 's trice air an caitheamh air falbh. As an artist, Heather Dewar has travelled the world for inspiration, but as a cook, her inspiration is her native Islay and its produce. A thrifty Gael, she loves food and hates waste, but with rising food prices, there's never been a better time to re-embrace Heather's good old-fashioned thrifty kitchen skills. With this in mind, Heather's on a quest to find an animal to cook and eat using the cuts of meat that people would normally cast aside.

13
September 16, 2012
Series Finale

Show Lists

See All »

This show has not been added to a public list yet. Be the first and see it listed here soon!

0 show lists

Ratings & Reviews

See All »

This show has not been rated or reviewed yet.

0 ratings
0 reviews