An Ceasnachadh

An Ceasnachadh poster
Status: Hiatus
Airs: Sundays, on BBC Alba

Cha bheag nach eil eolas aig daoine air sgeulachd Clach Sgàin agus mar a chaidh a' toirt a Abaid Westminster trath air madainn na Nollaig bho chionn cha mhor tri fichead bliadhna. Tha an... More

Cha bheag nach eil eolas aig daoine air sgeulachd Clach Sgàin agus mar a chaidh a' toirt a Abaid Westminster trath air madainn na Nollaig bho chionn cha mhor tri fichead bliadhna. Tha an drama seo a'toirt sealladh as ur air sgeulachd phearsanta aon dhen a bha lathair, Kay NicMhathain. The story of the removal of the Stone of Destiny from Westminister Abbey by a group of students is well known. This drama offers an insight into the personal and political motivations of one of those who took part, Kay Matheson.

December 25, 2013
Series Premiere

Show Lists

See All »

This show has not been added to a public list yet. Be the first and see it listed here soon!

0 show lists

Ratings & Reviews

See All »

This show has not been rated or reviewed yet.

0 ratings
0 reviews