Hidetoshi Shigematsu - 3x3 Eyes: Seima Densetsu poster

Hidetoshi Shigematsu - 3x3 Eyes: Seima Densetsu