Mrs. Emilia Smythe Rothschild poster

Mrs. Emilia Smythe Rothschild