Naruto Shippuden News

Naruto Shippuden Season 4, Episode 148 "Heir to Darkness" Preview
Naruto Shippuden Season 4, Episode 145 Preview - "The Successor's Feelings"
Naruto Shippuden Season 4, Episode 145 Preview "Successor of the Forbidden Jutsu"
Naruto Shippuden Season 4, Episode 144 "The Wanderer" Preview
Naruto Shippuden Season 4, Episode 143 "The Eight-Tails vs. Sasuke" Preview - Featured
Naruto Shippuden Season 4, Episode 142 "Battle of Unraikyo" Preview - Featured
No Naruto Shippuden This Week, December 31
Naruto Shippuden Season 4, Episode 141 "Truth" Preview - Featured