Naruto Shippuden Season 4 News

Naruto Shippuden Season 4, Episode 143 "The Eight-Tails vs. Sasuke" Preview - Featured
Naruto Shippuden Season 4, Episode 142 "Battle of Unraikyo" Preview - Featured
No Naruto Shippuden This Week, December 31
Naruto Shippuden Season 4, Episode 141 "Truth" Preview - Featured
Naruto Shippuden Season 4, Episode 140 "Fate" Preview
Shippuden 139 Preview
Naruto Shippuden Season 4, Episode 138 "The End" Preview - Featured
Naruto Shippuden Season 4, Episode 137 "Amaterasu" Preview - Featured