ENTOURAGE - Dramedy - Review Season 7, Episode 3


What did you think of tonight's episode of ENTOURAGE Dramedy? Since my review last week was an early review and I couldn't speak to any spoilers, I'd like to first talk about Vince's new haircut. Personally, I love it. I feel like it was a long time coming and it looks great on him. What you all think? Yay or nay? I think he looks great with short hair. Since season one, I've though that he'd look amazing with a nice buzz cut and I wasn't wrong. Nice job Vince!


In this episode everybody seems to be having work related problems. First let's talk about Turtle. Business has not been booming for him and things came to a head when basically his whole staff walk out on him. I have a feeling that things will pick up for him soon; what do you think? I really liked seeing him with Jamie Siegler so it's a bummer seeing him so lost in this season. I feel like he will come into his own soon.


To Read More Click Here.


If You Missed This Episode Watch It Here Online Now

Comments

Want to comment on this? First, you must log in to your SideReel account!