EUREKA ''All the Rage'' Review Season 4, Episode 3


This week's episode of EUREKA, 'All the Rage' was a great followup to the first two episodes of the season. Now that is seems that our favorite sheriff and crew are going to be living in the alternate universe Eureka for a little while, it's interesting to see how they are trying to fit in with all the changes from their original lives. The episode opens up with Fargo talking a good game with the Secretary of Defense about Global Dynamics projects, but the cool demeanor collapses when he talks to Allison, realizing he's in over his head. As he goes down to check on the Non-lethal Weapons Lab, it's fun to see how the Fargo of the alternate universe was apparently a dictatorial dick as the head of GD. The head of the lab, Dr. Isaac Parrish (Guest Star Wil Wheaton), demonstrates a variety of cool-looking, yet not ready for presentation devices to Fargo, who loses his temper and gives us a glimpse of what alternate universe Fargo must be like. Later in the episode, Fargo is attacked by a Non-lethal mine, leading him to get Carter and Lupo to investigate who was behind the attack.


To Read More Click Here.


If You Missed This Episode Watch It Here Online Now

Comments

Want to comment on this? First, you must log in to your SideReel account!