EUREKA ''Stoned'' Review Season 4, Episode 7


On this week's episode of EUREKA, 'Stoned, Zoe's back in town (and in love?), Carter steps up his game with Allison, Dr. Grant has a mysterious caller, and people in Eureka start turning to stone.


The crisis for this week is that the crew that's pouring the foundation for Jo's new house, and the archaeologist trying to stop them, suddenly turn into concrete statues. As Carter and Allison try to nail down the cause, Zoe becomes affected as well, leaving her dad to wonder if Harvard gives refunds. Carter and Allison are able to identify the two chemicals that are turning everyone to living statues, and end up using Global Dynamics spa treatments to change everyone back.

The other big storyline of the week is that couples are starting to form, with some interesting pairings going on. Zoe confesses that she's into someone new, but it happens to be Jo's old flame from another timeline, Zane, and I'm pretty sure that's going to turn awkward soon.


Henry's first date with Grace was kind of a false start, but he makes up for it late in the episode in a musical manner. Lastly and most importantly, Carter and Allison finally break through and rekindle the kissing that they started 60+ years before.


To Read More Click Here.


If You Missed This Episode Watch It Here Online Now

Comments

Want to comment on this? First, you must log in to your SideReel account!