Episode 13: San Antonio, TX (taped 3/28/00)

USA Network Buzz