Episode 30: San Antonio, TX (taped 7/28/00)

USA Network Buzz