Episode 1: San Antonio, TX (taped 12/30/00)

USA Network Buzz