Episode 12: Ottawa, Ontario, Canada (taped 3/19/02)

USA Network Buzz