Episode 16: Houston, Texas (taped 4/16/02)

USA Network Buzz