Episode 25: San Antonio, Texas (taped 6/17/03)

USA Network Buzz