Episode 15: San Antonio, Texas taped (4/6/04)

USA Network Buzz