Episode 19: Tucson, Arizona taped (5/4/04)

USA Network Buzz