Episode 32: Houston, Texas (taped 8/3/04)

USA Network Buzz