Episode 4: Minneapolis, Minnesota (taped on 1/20/04)

USA Network Buzz