Episode 819: 16 Agosto 2008 - Il Milan Tour Arriva A Vieste