Episode 119: Verizon Samsung Omnia I910 Outside Tour