Episode 1130: Polanski awaits release on bail

Episode 1130