Einstein and Eddington poster

Einstein and Eddington

A short summary about the video...