Cat lurking
Check out rating stats for this episode

0 watches

March 4, 2013
Spòrs agus fealla-dhà gu leòr is dà sgioba a' dol an aghaidh a chèile gus faicinn cò is eòlaiche air faclan, seanfhaclan agus òrain Ghàidhlig. An t-seachdain seo bidh Maighread Stiùbhart ann an cuideachd Iain MacIlleMhìcheil agus bidh Seonaidh Ailig Mac a' Phearsain cuide ri Màiri Anna NicDhòmhnaill, le Ùisdean MacIllInnein a' cumail ceann a' mhaide riutha uile. Plenty of fun and wit as two teams compete to see who is the more knowledgeable when it comes to Gaelic words, proverbs and songs. Margaret Stewart joins John Carmichael and John Alex Macpherson teams up with Mary Anne Macdonald, while Hugh Dan Maclennan keeps a tight rein over proceedings.
March 4, 2013
Spòrs agus fealla-dhà gu leòr is dà sgioba a' dol an aghaidh a chèile gus faicinn cò is eòlaiche air faclan, seanfhaclan agus òrain Ghàidhlig. An t-seachdain seo bidh Maighread Stiùbhart ann an cuideachd Iain MacIlleMhìcheil agus bidh Seonaidh Ailig Mac a' Phearsain cuide ri Màiri Anna NicDhòmhnaill, le Ùisdean MacIllInnein a' cumail ceann a' mhaide riutha uile. Plenty of fun and wit as two teams compete to see who is the more knowledgeable when it comes to Gaelic words, proverbs and songs. Margaret Stewart joins John Carmichael and John Alex Macpherson teams up with Mary Anne Macdonald, while Hugh Dan Maclennan keeps a tight rein over proceedings.

Episode Reviews

0 reviews

No one has reviewed this episode yet. Write a review and be the first!