Episode 1020: Countdown - Sen. Sheldon Whitehouse (D-RI) - wrecked families - hea...