Episode 3: Shiren the Wanderer (Pt. I) (The Kacho’s Ordeal!? "Furai no Shiren")

What's Hot Today