Episode 1125: Wednesday, Nov. 25: Osmond Takes Home