Episode 525: Nike Elite Series: The Aguero Bait & Switch