Episode 7: Apartment kitchen tour: San Francisco Idea House