Episode 218: The War On Them 1-7: Miami Beach Miami, Florida