Episode 224: Ep.9 Mardi Gras Around The Globe, Slumdog Tours