Episode 318: Windows: Take Advantage of Windows Libraries Easily