Episode 109: Stunt Kitty No. 12 - Mountain Explorer