Episode 708: Entrepreneurship is a lifestyle choice