Episode 17: How to Make Katsu Curry (Tonkatsu Curry)

Episode 17